Drikkevandet i Gøderup Vandværk

Vi modtog nedenstående (udsnit af brev) fra Danske Vandværker for 3 uger siden. Brevet handler den pesticid  som kaldes chlorothalonil-amidsulfonsyre.

Det er den pesticid som er fundet i Ledøje Vandværk, og som har været omtalt i tv.  Fundet af pesticiden i Ledøje Vandværks boringer, betyder de ikke må bruge deres drikkevand til andet end bad.

Vi har i dag lørdag modtaget svar på vores prøver, fra boringerne og afgang vandværk som blev taget i sidste uge. Vi kan glæde os over der IKKE er chlorothalonil-amidsulfonsyre, at spore i vores råvand eller drikkevand.

Vi kan forsat glæde os over den gode vandkvalitet.

Mvh.

Bestyrelsen

 

Krav om obligatorisk kontrol for chlorothalonil-amidsulfonsyre
Som følge af fund af chlorothalonil-amidsulfonsyre i forbindelse med regionernes punktkildeundersøgelser vil Miljø- og Fødevareministeriet pålægge vandforsyningerne at kontrollere for stoffet, idet regionernes undersøgelse også har omfattet fund i indvindingsboringer til et vandværk.

Dette vil ske gennem en ændring af drikkevandsbekendtgørelsen1, så nedbrydningsproduktet optages på listen over stoffer som vandforsyningerne er forpligtede til at kontrollere. Kravværdien vil blive fastsat til 0,010 μg/L, hvilket på nuværende tidspunkt svarer til detektionsgrænsen for stoffet.

Ændringen af drikkevandsbekendtgørelsen vil blive foretaget hurtigst muligt.

Øvrige forholdsregler
Miljøstyrelsen henstiller til, at man fra vandforsyningernes og kommunernes side sikrer, at drikkevandet hurtigst muligt analyseres for chlorothalonil- amidsulfonsyre.
Ved fund af chlorothalonil-amidsulfonsyre i drikkevand skal kommunen efter drøftelse med Styrelsen for Patientsikkerhed træffe afgørelse i forhold til, om vandet er sundhedsskadeligt, og hvilke foranstaltninger der skal foretages2.
Chlorothalonil-amidsulfonsyre vil indgå på screeningslisten over de stoffer, som Miljøstyrelsen i 2019 vil screene for i en landsdækkende undersøgelse i grundvandsovervågningen.

 

Udgivet i Ikke kategoriseret.