Vedtægter gældende for Gøderup Vandværk a.m.b.a.

NYE VEDTÆGTER gældende fra 1/1-2018

Vedtægter for Gøderup vandværk A.M.B.A. 2018

Vedtægter for Gøderup vandværk I/S gældende til 31/12 2017

§1 – Navn og hjemsted
Selskabet, der er stiftet den 29. januar 1905 er et interessentskab, hvis navn er Gøderup Vandværk.
Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune.

§2 – Formål
Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand, til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

§3 – Medlemmer
Enhver, der har tinglyst adkomst ti! fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.
For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

§4 – Medlemmernes rettigheder
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Lejre Kommune fastsatte regulativ.
Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

§5 – Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt
For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, direkte og solidarisk. Medlemmerne hæfter indbyrdes solidarisk i et forhold, der er begrænset til 2.500 kr.

Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive erklæring om, at vedkommende indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad – herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager ejerskifteerklæringen, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.

Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.

§6 – Udtræden af selskabet
Udtræden af selskabet kan ske i tilfælde af nedrivning, ved grundens ophør som selvstændigt matrikkelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet

§7 – Levering til ikke-medlemmer (købere)
Institutioner – som ifølge deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som ifølge særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

Det samme gælder distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

§8 – Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Indkaldelse til ordinær generalforsamlinger sker med mindst 30 dages varsel, og ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel, ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem, eller ved annoncering i en lokal avis, med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlings afholdelse.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

6. Valg af revisorer

7. Behandling af indkomne forslag

8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25 % af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingspro-tokol, der underskrives af dirigenten.

§9 – Stemmeret og afstemninger
Hvert medlem har en stemme.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere en stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for. Er en af disse betingelser ikke opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

§10 – Bestyrelsen
Selskabets bestyrelse består af 3 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 3 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår 1 medlem.

Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornøden personale og ligeledes afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget incl. eventuelle henlæggelser,

skal forelægges generalforsamlingen. Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

§11 – Tegningsret
Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§12 – Regnskab
Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer. Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

§ 13 – Opløsning
Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkninger i forsynings-mulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.

§14 – Ikrafttræden
Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 29. januar 1905, og sidst ændret på generalforsamlingen den xx. marts xxxx.

Regulativer

1. Indledende bestemmelser.

1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af § 55 i lov nr. 299 af 8. juni 1978 om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven) jf. lovbekendtgørelse nr. 337 af 4. juli 1985, som senest ændret ved lov nr. 402 af 14. juni 1995 af Lejre kommunalbestyrelse ved forhandling med Gøderup Vandværk.

1.2 Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag har hjemmel i vandforsyningslovens § 53, stk. 1. Anlægsbidrag omfatter bidrag til hovedanlæg, bidrag til forsyningsledningsnet og bidrag til stikledning. Driftbidrag kan omfatte fast afgift og afgift pr. kubikmeter leveret vand. Bidragene fremgår af vandværkets takstblad.

1.3 Bestemmelserne om vandmålere og betaling after forbrug har hjemmel i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse af 14. juni 1996 om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau jf. § 55 stk. 6.

1.4 Bestemmelserne om brandværnsforanstaltninger har hjemmel i § 15 i Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992 om civilt beredskab som senest ændret ved lov nr. 380 af 14. juni 1995.

1.5 Bestemmelserne om installationsarbejders udførelse ved autoriserede vandmester har hjemmel i lov nr. 250 af 8. juni 1978, samt lov nr. 936 af 27. december 1991 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger.

1.6 Når der ikke er tale om ejerlejlighedsforhold, angiver betegnelse ejer i dette regulativ grundejeren. For ejendomme med en eller flere ejerlejligheder angiver betegnelsen ejerne af de enkelte af de enkelte ejerlejligheder. Hvis der for en ejendom med ejerlejligheder er tinglyst en bestemmelse om, at ejerforeningen står som forpligtet over for vandværket, anses ejerforeningen dog som ejer efter regulativets bestemmelser.

Betegnelsen bruger omfatter lejeren af en lejlighed eller en ejendom, forpagteren af en erhvervsvirksomhed, ejeren af en ejerlejlighed, når ejerforeningen efter det ovenstående betragtes som ejer, og beboeren af en tjenestebolig.

Der henvises i øvrigt til den i 1.3 nævnte bekendtgørelse § 1, stk. 1.

1.7 Ved vandværkets hovedanlæg forstås i dette regulativ dets indvindingsanlæg, råvandsledninger, vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, herunder trykforøgeranlæg til særlige trykzoner i ledningsnettet, beholderankæg samt hovedledninger til transport af færdigbehandlet vand til forsyningsnettet.

Ved vandværkets forsyningsledningsnet forstås ledningssystemet til transport af færdigbehandlet vand til forsyning af ejendomme gennem direkte tilsluttede stikledninger.

Ved en stikledning forstås ledningen fra forsyningsledningen til grænsen af vedkommende grund, herunder en eventuel stophane på stikledningen.

Ved en jordledning på privat grund forstås stikledningens forlængelse fra grundens grænse til bebyggelsen på ejendommen.

1.8 Ejeren af en ejendom, der får vand fra vandværket, skal underrette eventuelle brugere af ejendommen om deres forpligtelse efter regulativet, men ejeren er i alle forhold ansvarlig over for vandværket.

2. Vandværkets styrelse.

2.1 Gøderup Vandværk ejes og drives af Interessantskabet Gøderup Vandværk.

Enhver ejer, hvis ejendom er tilsluttet vandværket, er berettiget og forpligtet til at være medlem af selskabet. Vandværket kan dog efter ansøgning fritage for medlemskab, ligesom ejere, der efter forholdets natur ikke kan være medlemmer, har ret til at optages som forbrugere, eventuelt på særlige betingelser.

Vandværkets takster skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jfr. afsnit 17.

Om vandværkets styrelse i øvrigt gælder bestemmelserne i selskabets vedtægter.

3. Ret til forsyning med vand.

3.1 Enhver ejer, hvis ejendom kan forsynes med vand fra en forsyningsledning, der fører forbi eller ind over ejendommen, har ret til forsyning til almindeligt husholdningsbrug, til almindeligt landbrug (herunder ikke markvanding) og til almindelig erhvervsvirksomhed, når denne anden erhvervsvirksomhed benytter vand i mindre omfang.

Indlæggelsen af og forsyning med vand sker mod betaling af anlægsbidrag og i øvrigt på de vilkår, som er fastsat i regulativet og selskabets vedtægter.

3.2 Vandværkets bestemmer, i hvilket omfang der kan leveres vand til erhvervsvirksomheder, som benytter vand i større omfang, og vand til sprinkleranlæg til brandslukningsformål.

3.3 Etablering af vandindlæg fra vandværket som reserve for en ejendoms eget vandindvindingsanlæg, kan normalt ikke ventes tilladt.

Vandværket kan dog i undtagelsestilfælde tillade etableringen på særlige vilkår.

3.4 Hvis forudsætningerne for de fastsatte og betalte anlægsbidrag ændres ved senere om- eller tilbygning eller ændret anvendelse af ejendommen, kan vandværket forlange, et ejeren betaler for den forøgelse af anlægsbidragene, der svarer til ændringen. Det medfører ikke nogen ændring i tidligere betalt anlægsbidrag, at lejlighederne i en ejendom ændres til ejerligheder. Vandværket kan forlange nyt anlægsbidrag i forbindelse med væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget, medmindre andet fremgår af selskabets vedtægter.

4. Forsyningsledninger.

4.1 Forsyningsledninger anlægges af og tilhører vandværket.

Vandværket bestemmer, hvornår forsyningsledninger skal anlægges, jfr. dog vandforsyningslovens § 29 og §§ 45 – 48.

4.2 I forbindelse med, at en ejendom, der ikke tidligere har fået vand fra vandværket, sluttes til en forsyningsledning, skal ejendommens ejer betale anlægsbidrag til vandværkets hovedanlæg og til dens forsyningsledningsnet efter satserne i vandværkets takstblad. Bidraget til forsyningsledningsnettet skal betales, hvad enten den ledning, som ejendommen tilsluttes, er nyanlagt eller ældre.

Hvis en ejendom, der tidligere har fået vand fra en ældre forsyningsledning, tilsluttes til en ny forsyningsledning, betales ikke anlægsbidrag, med mindre andet følger af 3.4, 2. pkt. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde efter indstilling fra vandværket bestemme, at omlægning af en forsyningsledning som følge af en vejregulering skal betales af de ejere, der er tilsluttet ledningen.

Når et udstykningsforetagende ønsker en forsyningsledningsstrækning anlagt, kan vandværket forlange, at udstykningsforetagenet betaler anlægsbidrag til hovedanlæget og til forsyningsledningsnettet for de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen. Vandværket kan forlange, at der forud stilles sikkerhed or betalingen, og at betalingen sker, så snart forsyningsledningsstrækningen er anlagt.

4.3 Brandhaner på forsyningsledningen anbringes efter kommunalbestyrelsens anvisning og betales af kommunen. Kommunalbestyrelsen kan forlange, at forsyningsledninger, af hensyn til deres funktion ved brandslukning, anlægges med en større ledningsdimension end ellers nødvendigt; merudgifterne herved betales af kommunen.

4.4 Forsyningsledninger vedligeholdes af vandværket.

4.5 Hvis forsyningsledninger fremføres over privat grund, skal retten til deres anlæg og benyttelse sikres ved en deklaration, der skal tinglyses på deres respektive ejendomme.

5 Stikledninger.

5.1 Stikledninger anlægges af og tilhører vandværket.

5.2 I forbindelse med tilslutning af en ejendom til vandværket skal ejendommens ejer betale bidrag til stikledning efter satserne i vandværkets takstblad.

Når et udstykningsforetagende har ønsket forsyningsledninger anlagt, og der i den forbindelse anlægges stikledninger til ejendomme, der fremkommer ved udstykningen, kan vandværket forlange, at udstykningsforetagenet betaler bidrag til stikledningerne. Vandværket kan forlange, at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker så snart stikledningerne er anlagt.

5.3 Hver ejendom skal normalt have sin særskilte stikledning, og der vil i almindelighed kun blive tilladt én stikledning til hver ejendom. Stikledningen skal normalt indlægges fra forsyningsledningen i den gade eller vej, hvortil ejendommen har facade (adgangsvej).

I særlige tilfælde kan forsyning til to eller flere ejendomme dog ske gennem en fælles stikledning. Vilkårene herfor fastsættes i en deklaration, der skal være godkendt af vandværket og skal tinglyses på de respektive ejendomme ved ejerens foranstaltning og på deres bekostning.

5.4 Vandværket kan omlægge en stikledning, hvis der sker udstykning, ændring i forbruget, foretages ombygningsarbejder på ejendommen eller lignende. I så fald må ejendommens ejer betale for omlægningen. Det samme gælder, hvis ejeren selv ønsker stikledningen omlagt.

I øvrigt vedligeholdes stikledninger af vandværket. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde efter indstilling fra vandværket bestemme, at omlægning af en stikledning som følge af vejregulering skal betales af de pågældende ejendommes ejere.

5.5 Ejendommens ejer skal omgående give vandværket meddelelse om indtrufne eller formodede fejl, herunder utætheder, ved stikledninger og stophaner. Brugeren af et vandindlæg skal snarest anmelde enhver fejl til ejeren.

5.6 Vandværket kan afbryde stikledningen til en ubenyttet ejendom ved forsyningsledningen for ejendommens ejers regning.

6–10 Vandinstallationer.

6 Jordledninger

6.1 Jordledninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører grundejeren

6.2 Alt arbejde med jordledning skal udføres af autoriserede vandmester eller af vandforsyningen og skal overholde gældende forskrifter. Udførte arbejder skal, bl.a. med henblik på besigtigelse færdigmeldes til vandforsyningen, der underretter bygningsmyndigheden.

6.3 Jordledningen skal anlægges og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er fare for forurening af vandet eller findes utætheder eller på anden måde voldes ulemper.

Hvis der konstateres eller må formodes, at der er utætheder eller andre fejl, skal ejeren sørge for, at installationerne snarest mulig gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden for hans bekostning.

Vandforsyningen kan ligeledes på baggrund af konstaterede eller formodede fejl forlange de nævnte aktiviteter – herunder den fornødne udbedring – udført ved ejerens foranledning og for hans bekostning.

6.4 Ved ombygning af en ejendom kan vandforsyningen forlange udskiftning af jordledningen ved ejerens foranstaltning, når dette skønnes af betydning for det kommende vandforbrug.

6.5 Omkostninger til omlægning af jordledning som følge af nødvendig omlægning af forsynings- og/eller stikledning afholdes af grundejeren.

6.6 Når en ejer forsømmer de forpligtelser, som efter ovenstående påhviler ham kan kommunalbestyrelsen efter indstilling fra vandforsyningen lade arbejdet udføre for hans bekostning.

7 Installationer i bygninger

7.1 Alt arbejde med vandinstallationer skal udføres af autoriserede vandmester eller af vandværket og skal overholde gældende forskrifter. Udført arbejde skal, bl.a. med henblik på eventuel besigtigelse, færdigmeldes til vandværket, der underretter bygningsmyndigheden.

7.2 Apparater, filtre og armaturer m.v., der tilsluttes vandledningsnettet, skal være godkendt af boligministeriet, byggestyrelsen (VA-godkendelse).

7.3 Finder vandværket, at trykforholdene i en ejendom kan ventes at blive utilfredsstillende, kan vandværket forlange, at der opstilles et trykforøgeranlæg i forbindelse med ejendommens ledningsnet efter vandværkets nærmere forskrifter, men ved ejerens foranstaltning og for hans regning.

7.4 Ved ombygning af en ejendom kan vandværket forlange, at vandinstallationerne ændres ved ejerens foranstaltning og for hans regning, når det skønnes af betydning for det kommende vandforbrug.

7.5 Vandinstallationerne skal udføres, benyttes og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er fare for forurening af vandet eller findes utætheder eller på anden måde voldes ulemper. Hvis det konstateres eller må formodes at der er utætheder eller andre fejl, skal ejeren sørge for, at installationerne snarest mulig gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden. Udgifterne herved afholdes af ejeren. Arbejdet skal udføres af en autoriseret vandmester. Brugere af ejendommen skal snarest anmelde konstaterede eller formodede fejl til ejeren.

Hvis fejlen har haft betydning for ejendommens vandforbrug, skal ejeren underrette vandværket om forholdet.

Vandværket kan pålægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger, som vandværket finder ønskelig af hensyn til vandinstallationers forsvarlige funktion, blandt andet til sikring af vandet mod forurening. Sådanne foranstaltninger skal til stadighed holdes i god stand, og de må ikke fjernes eller ændres uden vandværkets tilladelse.

Ejeren er forpligtet til at holde ubenyttede installationer aflukket og tømt for vand. Vandforsyningen kan forlange installationer i ubenyttede bygninger afbrudt på forskriftsmæssig måde.

7.6 Når ejeren forsømmer de forpligtelser, som efter ovenstående påhviler ham med hensyn til vandinstallationerne, kan kommunalbestyrelsen efter instilling fra vandværket lade arbejdet udføre på hans bekostning.

8. Målere.

8.1 Der anbringes vandmåler i enhver ejendom, hvortil der leveres vand. Der må normalt kun anbringes en måler i hver ejendom.

Installation af målere skal være tilendebragt senest den 1. oktober 1995.

8.2 Målere betales og leveres af vandværket, mens den enkelte interessent selv sørger for installering af måleren, hvor og hvordan det måtte være hensigtsmæssig og lovligt.

Installationen skal udføres af en autoriseret smed.

Måleren skal til stadighed være let tilgængelig, let udskiftelig og bekvem at aflæse. Målerbrønde skal være forsynet med forsvarligt dæksel og skal ved ejerens foranstaltning holdes rene og tørre.

8.3 Vandmålerens størrelse og type bestemmes af vandværket udfra de oplysninger, som ejeren har givet om omfanget af installationen, vandforbruget til erhvervsvirksomhed m.v.

8.4 Hvis måleren ikke passer til forbruget, kan vandværket kræve målerinstallationen ændret og måleren byttet med en måler af passende størrelse på ejerens bekostning.

8.5 Vandmålere vedligeholdes af vandværket for egen regning. Ejeren er erstatningspligtig over for vandværket i alle tilfælde, hvor måleren bortkommer, ødelægges eller beskadiges, f.eks. ved vold, brand, frost ved korrekt vedligeholdt målerbrønd. Vandværket er berettiget til når som helst for egen regning at foretage udskiftning af måleren.

Ejeren må tåle de ulemper, der er forbundet med, at vandtilførsel afbrydes ved målerudskiftning.

8.6 De plomber, der er anbragt på måleren af vandværket eller af målerfabrikanten, må kun brydes af vandværket. Hvis plomberingen brydes af uvedkommende, og måleren i den anledning efterses og istandsættes, skal dette betales af ejeren.

8.7 Opdager ejeren, at der er utætheder eller andre fejl ved en vandmåler, skal han snarest give vandværket meddelelse om det. Brugeren af en ejendom skal snarest meddele konstaterede fejl til ejeren.

Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen måler.

8.8 Hvis ejeren ikke overholder sin pligt til at installere vandmåler, kan kommunalbestyrelsen efter indstilling fra vandforsyningen lade arbejdet udføre for hans bekostning.

9. Bimålere (fordelingsmålere).

9.1 Vandværket kan tillade opsætning af bimålere, hvor det af hensyn til beregning af en erhvervsvirksomheds vandafledningsafgift er af betydning, at kunne måle dele af en virksomheds vandforbrug. Vandværket træffer afgørelse om aflæsning af disse bimålere.

9.2 Vandværket kan tillade opsætning af bimålere til adskillelse af en erhvervsvirksomheds forbrug fra andet forbrug. Sådanne bimålere aflæses normalt ved ejerens foranstaltning, og eventuelle uoverensstemmelser mellem jer og lejer om bimålerens aflæsning og visning er vandværket uvedkommende. Vandværket har dog til enhver tid ret til at aflæse bimålerne.

9.3 Bimålere anskaffes af og tilhører ejeren. Om disse målere gælder følgende:

8.2 – 8.4 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til målerens anbringelse størrelse og type.

Ejeren skal sørge for, at måleren til enhver tid er vedligeholdt på forsvarlig måde. Opstår der utætheder eller andre fejl ved måleren, skal ejeren straks lade foretage fornøden reparation eller lade måleren udskifte og skal snarest give vandværket meddelelse om det. Ejeren skal forevise prøveattest for den reparerede eller ny måler.

Brugeren skal snarest anmelde konstateret fejl ved måleren til ejeren. De plomber, der er anbragt på måleren, må kun brydes af vandværket.

Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen måler.

10. Ansøgning.

10.1 Forinden noget arbejde vedrørende nye installationer eller ændringer i, eller udvidelse af bestående installationer påbegyndes, skal vandværkets og kommunalbestyrelsens tilladelse være indhentet. Ansøgning herom, samt om indlægning, afbrydelse eller ændring af stikledninger indgives enten på Dansk Vandteknisk Forenings normalblanketter eller på vandværkets særlige blanketter, der udleveres vederlagsfrit. Ansøgningen skal blandt andet indeholde oplysninger om vandforbrugets størrelse og art, f.eks. husholdningsbrug eller erhverv.

11. Opretholdelse af tryk og forsyning.

11.1 Vandværket skal til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold, men har dog ingen oligt til at holde noget mindste tryk i ledningsnettet ud for de enkelte ejendomme.

11.2 Ved aflukning af vandledninger vil der normalt blive givet ejeren eller deres repræsentant et rimeligt varsel, men vandværket kan ved ledningsbrud og andre særlige forhold foretage aflukning uden varsel.

11.3 Enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper, der måtte opstå ved svigtende levering som følge af ledningsbrud, strømsvigt eller anden force majeure, eller som følge af ledningslukninger, reparationer og udskylning ef ledninger m.m.

11.4 Vandværket kan, uden at der kan gøres krav på erstatning herfor, træffe bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det når den finder, at vandværkets drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt, herunder indskrænkninger med hensyn til vanding af haver i tørkeperioder. Amtsrådet kan pålægge at træffe en sådan bestemmelse.

12. Vandspild.

12.1 Vandet fra vandværket må, bortset fra indsats under brand eller anden nødtilfælde, ikke benyttes til andet formål eller i større mængde end den benyttelse, som vandværket har fastsat, eller som med rimelighed kan antages at ville finde sted fra de tilladte installationer. Spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved uforsvarlig adfærd skal undgås.

Rindende vand må ikke bruges til køleformål, med mindre der er givet særlig tilladelse fra vandværket.

12.2 Hvis vandspild som ovenfor nævnt foregår fra ledning uden måler, kan forbruget forlanges betalt af ejendommens ejer ud over den almindelige vandafgift.

13. Brug af vand fra brandhaner.

13.1 Bortset fra indsats under brand- og andre nødstilfælde må der ikke uden forud indhentet tilladelse fra vandværket bruges vand fra brandhaner.

14. Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt.

14.1 For at kunne kontrollere forbruget og efterse, at vandinstallationerne holdes i god og forskriftsmæssig stand, og at der ikke finder vandspild sted, skal vandværkets personale – mod forevisning af legitimation – have adgang uden retskendelse til ethvert sted på ejendommen, hvor der findes vandinstallationer.

Ejeren skal om fornødent skaffe sådan adgang.

14.2 Enhver ejer eller bruger af en ejendom, hvori vand er indlagt, skal på forlangende give vandværket alle oplysninger om vandets anvendelse og om forbrugets størrelse.

15. Kontrol med målere.

15.1 Vandværket kan forlange afprøvning af en måler, der omfattes af afsnit 8. Ejendommens ejer kan ved skriftlig henvendelswe til vandværket forlange at få måleren prøvet.

Måleren regnes for at vise rigtigt, når dens visning ved ½ og ¼ belastning ikke afviger mere end 5% fra den virkelige gennemløbsmængde, og prøveudgifterne afholdes i så fald af den, der har ønsket afprøvningen.

Hvis fejlen er større end 5%, afholdes prøveudgifterne af målerens ejer, og vandværket foretager efter forhandling med ejeren skønsmæssig nedsættelse eller forøgelse af det målte forbrug for det tidsrum, hvor vandværket skønner, at målerens fejlvisning har fundet sted.

15.2 Viser det sig uden for de afprøvningstilfælde, som er nævnt i 15.1, at en måler er kommet i uorden, fastsætter vandværket efter forhandling med ejeren forbruget ud fra et skøn over det tidspunkt, hvor fejlen antages at have foreligget, og over fejlvisningens størrelse.

15.3 15.1 og 15.2 finder tilsvarende anvendelse på bimålere, der har betydning over for det offentlige

16. Driftbidrag.

16.1 For alt vand fra vandværkets ledningsnet, bortset fra vand til indsats under brand, betales driftsbidrag. For ejendomme, der ikke har vandmåler er driftsbidraget en fast årlig afgift for vand. Har ejendommen måler, er driftsbidraget en afgift pr. kubikmeter vand og tillige en fast årlig afgift.

16.2 For vand leveret til midlertidig brug, f.eks byggebrug, betales driftsbidrag efter 16.1. Vandværket kan dog bestemme, at der ikke betales fast afgift, og at afgiften pr. kubikmeter aftaget vand betales efter et forbrug, der anslås af vandværket.

16.3 For sprinkleranlæg og overrislingsanlæg til brandslukningsformål, brandhaner på privat grund og ligende, som normalt ikke medfører noget vandforbrug, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter en fast årlig afgift.

17. Takster.

17.1 Takster for anlægsbidrag og driftsbidrag m.v. fastsættes af vandværket med kommunalbestyrelsens godkendelse. Taksterne bekendtgøres i et takstblad, der udleveres fra vandværket.

18. Vandafledningsafgift.

18.1 For alt vand betales, ud over driftsbidraget for vandforbruget, til kommunen en vandafledningsafgift i ovenensstemmelse med kommunens regler for fordeling af udgifterne til kloakforsyning.

19. Betaling af anlægs- og driftsbidrag m.v.

19.1 Anlægsbidrag, driftsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejde ved stikledninger eller vandinstallationer, som vandværket eller kommunalbestyrelsen har foretaget eller ladet foretage efter 5.4, 5.6, 6.5, 6.6, 7.6 eller 8.8 påhviler den, der har tinglyst herkomst på vedkommende ejendom.

19.2 Betales driftsbidraget ikke inden for den fastsatte tidsfrist, kan vandværket lukke for vandtilførslen. Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb tillige med renter beregnet i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.v. og/eller gebyr jf. takstbladet, er betalt. Vandværket har pligt til at åbne for vandet ved ejerskifte, med mindre den nye ejer har overtaget den tidligere ejers gæld til vandforsyningen enten ved tinglyst deklaration eller ved aftale. Der kan også i dette tilfælde forlanges gebyr for genåbningen.

19.3 Betales anlægsbidraget ikke inden den fastsatte frist, kan vandværket nægte at etablere tilslutningen. Er tilslutningen sket, kan vandværket lukke for vandtilførslen, hvis aflukningen sker inden 6 måneder efter fristen. 19.2, 2. og 3. pkt. finder i så fald tilsvarende anvendelse. Hvis ejendommen, uden aflukning er sket, er overdraget til en ejer, der ikke har overtaget den tidligere ejers gæld til vandværket, kan aflukning ikke ske, med mindre den nye ejer har overtaget den tidligere ejers gæld til vandforsyningen enten ved tinglyst deklaration eller ved aftale.

19.4 Betales forskudsvis afholdte omkostninger jf. 19.1 ikke inden for den fastsatte frist gælder tilsvarende regler, som nævnt i 19.2 og 19.3.

20. Straffebestemmelser.

20.1 Den, der overtræder vandforsyningslovens § 50 ved ikke at udføre, benytte eller vedligeholde vandindlæg på forsvarlig måde, § 51, stk. 1, ved vandspild, § 52 ved ikke at efterkomme påbud om indskrænkning i vandforbruget eller § 64 ved at modvirke den adgang, som vandværkets personale har til en ejendom, jf. regulativets afsnit 6.2, 7.1, 7.5, 11.4, 12.1 og 14.1 straffes efter vandforsyningslovens § 84 med bøde.

20.2 Den, der uden autorisation udfører arbejder ved installationer og ledninger m.v., som er omfattet af bestemmelserne i gældende autorisationslov, straffes med bøde, jf. vandforsyningslovens § 84.

På samme måde straffes den, der lader de nævnte arbejder udføre af personer, som ikke efter loven er berettiget til det.

21. Ikrafttrædelse.

Dette regulativ træder i kraft den 27. marts 2001, og samtidig ophæves det tidligere regulativ af 8. november 1994.

Regulativet kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfør af vandforsyningsloven.

Bestemmelser i senere lovændringer, der strider mod dette regulativ, kan umiddelbart indarbejdes.

Foranstående regulativ for Gøderup Vandværk I/S stadfæstes hermed i medfør af § 55 i lov om vandforsyning m.v.